Nhà đất đồng nai
Phí và Hạn mức rút tiền sàn okex như thế nào? - Printable Version

+- Nhà đất đồng nai (https://www.nhadatdongnai.co)
+-- Forum: Nhà đất - Bất động sản (https://www.nhadatdongnai.co/forum-4.html)
+--- Forum: Bán nhà Đồng Nai (https://www.nhadatdongnai.co/forum-6.html)
+--- Thread: Phí và Hạn mức rút tiền sàn okex như thế nào? (/thread-2608.html)Phí và Hạn mức rút tiền sàn okex như thế nào? - vithuyle0509 - 02-22-2021

Phí và Hạn mức rút tiền sàn okex như thế nào?


Bạn có thể xem hạn mức rút tiền, giới hạn rút tiền thấp nhất và phí rút tiền bằng cách đăng nhập vào tài khoản thông qua liên kết rút tiền sàn okex như thế nào?
Bước 1) Đăng nhập vào tài khoản Huobi của bạn
Bước 2) Di chuyển chuột vào “Tài sản” để hiện menu sổ xuống, chọn “Nạp tiền & Đưa tiền vào ví”  
[Image: -DHwVq4E8UIRzGh1mJ4F90KoIVDchHaKVRDPH77-...CbTBsos0Mq]
Bước 3) Chọn đồng coin và nhấp vào “Rút tiền” để mở rộng thông tin. Bạn có thể tìm kiếm bằng cách nhập vào mã đồng coin trong thanh tìm kiếm.
[Image: wqwdvnyGKDdAY-M5Lm4_aN74qThcllqxIer_UzeW...ure0B2WeI_]
Hạn mức rút tiền
Đây là hạn mức hàng ngày. Bạn không dược phép rút nhiều hơn hạn mức này, nếu như bạn đã chạm hạn mức, xin vui lòng rút phần còn lại trong ngày tiếp theo.
Giới hạn rút tiền thấp nhất
Người dùng cần phải chú ý đến giới hạn rút tiền thấp nhất có thể thấy được ở đây.
Giới hạn rút tiền thấp nhất của chúng tôi sẽ được cập nhật theo định kỳ phụ thuộc vào điều kiện thị trường.
[Image: TMlrYTBRTNMt0QRX-owsWtG6pYRMOTkV8o5gqBD1...J6hF7uOh7f]
Xem thêm: sàn okex là gì